Algemene huurvoorwaarden Leijendeckers Verhuur

 

1: Bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leijendeckers Verhuur: Leijendeckers Verhuur
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Leijendeckers Verhuur een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Huurder: de Klant die met Leijendeckers Verhuur een huurovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Het gehuurde: één of meerdere zaken die door de Klant worden gehuurd (roerende zaken, zoals bijvoorbeeld gereedschappen, steigers en bouwmaterialen);
Huurtermijn: de overeengekomen duur van de huurovereenkomst;
Uitvoeren van werkzaamheden: een overeenkomst tussen Leijendeckers Verhuur en de Klant waarbij Leijendeckers Verhuur tegen betaling door de Klant van een tussen partijen overeengekomen prijs werkzaamheden uitvoert c.q. door derden laat uitvoeren, bijvoorbeeld bestaande uit het monteren c.q. demonteren van steigers en (bouw)liften;
Opdrachtgever: de Klant die met Leijendeckers Verhuur een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden aangaat of wenst aan te gaan;
Regiebasis: facturering op basis van de daadwerkelijk bestede uren en gemaakte kosten.
Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door Leijendeckers Verhuur aan de Klant.

2: Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle aanbiedingen, offertes,(af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen waarbij Leijendeckers Verhuur partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. De toepassing van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3: Offertes, aanbiedingen etc.
Alle offertes en aanbiedingen van Leijendeckers Verhuur zijn vrijblijvend. Orders, opdrachten, overeenkomsten en afspraken van welke aard ook zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Leijendeckers Verhuur. Leijendeckers Verhuur is slechts gebonden aan rechtshandelingen (daaronder begrepen een aanbod) indien deze zijn verricht door daartoe bevoegde medewerkers van Leijendeckers Verhuur. Rechtshandelingen verricht door niet bevoegde medewerkers binden Leijendeckers Verhuur slechts indien zij de rechtshandeling bevestigt.

4: Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leijendeckers Verhuur een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de Klant heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Leijendeckers Verhuur is verzonden, dan wel het huurcontract door de Klant is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd. De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Klant wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan Leijendeckers Verhuur laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de Klant met de inhoud hiervan in. Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Leijendeckers Verhuur heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel Leijendeckers Verhuur is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk. Leijendeckers Verhuur heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

5: Inhoud van de overeenkomst
De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/ het huurcontract en hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door Leijendeckers Verhuur ondertekend of van Leijendeckers Verhuur uitgaand en door de Klant ondertekend/niet bestreden, huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen. Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Leijendeckers Verhuur zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Klant vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Leijendeckers Verhuur te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

6: Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van (de bevestiging van) de offerte geldende kostprijs. Wanneer de kostprijs op enigerlei wijze een verhoging ondergaat is Leijendeckers Verhuur gerechtigd de overeengekomen prijs te vermeerderen met een zodanig bedrag als overeenkomt met de kostprijsverhoging een en ander ter exclusieve beoordeling van Leijendeckers Verhuur.

7: Betaling
Alle facturen van Leijendeckers Verhuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van 6:83 sub a BW. Door het enkele verstrijken van deze genoemde termijn verkeert de Klant in verzuim. Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim verkeert, is de Klant aan Leijendeckers Verhuur een rente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd het recht van Leijendeckers Verhuur op vergoeding van alle overige kosten en schaden. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gerekend. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur alsmede op grond van, in geval van huur en verhuur, het niet gebruiken van het gehuurde c.q. het niet (goed) functioneren van het gehuurde. De Klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Leijendeckers Verhuur aan hem verschuldigd is. Tot opschorting van zijn betalingsverplichting is de Klant evenmin gerechtigd.

8: Kosten
De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals de kosten van juridische bijstand en overige incassokosten) die Leijendeckers Verhuur moet maken als gevolg van een geschil met de Klant dienen geheel door de Klant te worden vergoed.

9: Opzegging
Leijendeckers Verhuur is in ieder geval gerechtigd door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, of naar keuze van Leijendeckers Verhuur te ontbinden, indien: – Een van de partijen tekort zal schieten in de nakoming van de overeenkomst; – De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt, of een verzoek tot een van de voorgenoemde regelingen wordt gedaan; – Beslag wordt gelegd op goederen van de Klant; – De Klant zijn betalingsverplichting(en) niet, niet tijdig of niet correct nakomt; – De Klant wordt ontbonden, wordt geliquideerd of overlijdt. Leijendeckers Verhuur zal in het kader van ontbinding of opzegging nimmer enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

10: Schade en aansprakelijkheid
Leijendeckers Verhuur is jegens de Klant niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, winsten/ of inkomensschade en gevolgschade. Hetzelfde geldt voor schade wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het verhuurde of het verkochte en/of als gevolg van door Leijendeckers Verhuur verrichte werkzaamheden. Leijendeckers Verhuur is niet aansprakelijk voor schade van derden veroorzaakt door het gehuurde, het verkochte of door Leijendeckers Verhuur verrichte werkzaamheden. De Klant vrijwaart Leijendeckers Verhuur te dien aanzien voor aanspraken van derden. Het in de vorige leden gestelde lijdt uitzondering ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de directie van Leijendeckers Verhuur of van een leidinggevende ondergeschikte van Leijendeckers Verhuur. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is iedere vordering tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Leijendeckers Verhuur verzekerd is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,–. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de schade aan Leijendeckers Verhuur bij aangetekende brief gemotiveerd te worden gemeld. Schade die niet binnen de gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze aan Leijendeckers Verhuur is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. De Klant vrijwaart Leijendeckers Verhuur voor alle schade die Leijendeckers Verhuur mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit een in deze voorwaarden bedoelde overeenkomst.

11: Verplichtingen
Klant De Klant dient aanspraken van derden op roerende zaken waarvan Leijendeckers Verhuur eigenaar is onmiddellijk af te wijzen door middel van een aangetekend schrijven en vrijwaart Leijendeckers Verhuur voor dergelijke aanspraken. Tevens is de Klant verplicht Leijendeckers Verhuur onmiddellijk een kopie van dat schrijven te verstrekken. De Klant is verplicht om namens Leijendeckers Verhuur de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onmiddellijk per aangetekend schrijven van de tussen partijen gesloten overeenkomst in kennis te stellen. Tevens is de Klant verplicht Leijendeckers Verhuur onmiddellijk een kopie van dat schrijven te verstrekken. De Klant zal Leijendeckers Verhuur onmiddellijk informeren indien er beslag wordt gelegd op goederen van de Klant en/of op roerende zaken van Leijendeckers Verhuur en indien derden de eigendomsrechten van Leijendeckers Verhuur dreigen te schaden. Hetzelfde geldt wanneer de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt of een verzoek tot een van de voorgenoemde regelingen wordt gedaan. Bij een dreigend faillissement, dreigende surseance van betaling, dreigend beslag of dreigende schuldsanering is Leijendeckers Verhuur te allen tijde bevoegd om zich toegang tot het terrein van de Klant te verschaffen om het verhuurde of geleverde van het erf van de Klant te verwijderen.

HUUR-VERHUUR

12: Huurtermijn
De huurperiode vangt aan op het moment van afgifte/bezorging van het gehuurde. Wanneer de huurovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, dan kan de huurovereenkomst door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. De huurovereenkomst eindigt indien Leijendeckers Verhuur het gehuurde heeft ingenomen/opgehaald voor of uiterlijk bij het einde van de huurdermijn. Ten bewijze van het vorenstaande zal Leijendeckers Verhuur tekenen voor de retournering van het gehuurde. De inname door Leijendeckers Verhuur zal plaatsvinden na inspectie en akkoordbevinding van het gehuurde. De inspectie en akkoordbevinding worden bevestigd door middel van ondertekening van een daartoe strekkende verklaring door Leijendeckers Verhuur. De huurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met de overeengekomen huurdermijn indien het gehuurde niet voor het verstrijken van de huurdermijn bij Leijendeckers Verhuur is ingeleverd of opgehaald.De huurovereenkomst eindigt derhalve niet wanneer huurder het gehuurde bij Leijendeckers Verhuur achterlaat zonder het gehuurde bij Leijendeckers Verhuur te hebben ingeleverd op de wijze als weergegeven in lid 4.

13: Afgifte, gebruik en inlevering
Huurder neemt het gehuurde op het bedrijf Leijendeckers Verhuur of op het adres van bezorging in ontvangst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Ingeval huurder het gehuurde elders in ontvangst wenst te nemen dient huurder dit minimaal 3 werkdagen van tevoren aan Leijendeckers Verhuur door te geven. Als bewijs van ontvangst van het gehuurde dient huurder, indien Leijendeckers Verhuur dit wenst, een huurbon te ondertekenen. De te verhuren zaken zullen te allen tijde voor rekening en risico van de huurder worden getransporteerd. Huurder dient het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften. Het gehuurde mag enkel en alleen overeenkomstig zijn bestemming gebruikt worden. Huurder verklaart het gehuurde door middel van het aangaan van de overeenkomst in goede staat te hebben ontvangen en het in die staat te zullen houden. Onderverhuur en/of terbeschikkingstelling van het gehuurde aan derden door de huurder is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leijendeckers Verhuur. Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. De huurder dient te allen tijde aan Leijendeckers Verhuur toegang tot het gehuurde te verlenen en inspectie daarvan toe te staan. De bevoegdheid tot het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde is enkel voorbehouden aan Leijendeckers Verhuur. Bij het einde van de huurperiode dient het gehuurde geheel gereinigd en in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin het verstrekt is. Huurder is gehouden het gehuurde bij dezelfde vestiging van Leijendeckers Verhuur in te leveren als waar het is afgegeven. Voor zover mocht blijken dat het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst beschadigd is, defect is of anders een gebrek vertoont, dan wordt geacht dat een en ander is veroorzaakt door de huurder en mitsdien de huurder jegens Leijendeckers Verhuur aansprakelijk is tenzij huurder het tegendeel bewijst.

14: Schade aan het gehuurde
In geval schade ontstaat gedurende de huurperiode aan het gehuurde blijft huurder de huurprijs verschuldigd en is huurder gehouden aan Leijendeckers Verhuur de reparatiekosten te voldoen. In plaats van de reparatiekosten is huurder, wanneer naar het oordeel van Leijendeckers Verhuur reparatie redelijkerwijs niet meer mogelijk is of wanneer de reparatiekosten niet in een redelijke verhouding staan tot de dagwaarde van het gehuurde, gehouden de nieuwwaarde van het betreffende gehuurde te voldoen. Schade aan het gehuurde dient onverwijld door huurder schriftelijk aan Leijendeckers Verhuur te worden gemeld. Het is huurder niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Leijendeckers Verhuur het gehuurde te repareren c.q. te laten repareren. Bij diefstal, verlies en/of vermissing is huurder gehouden het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van het gehuurde, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak van de schade of het verlies en ongeacht of de schade of het verlies al dan niet het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of toedoen van huurder en/ of derden. Onder schade aan het gehuurde wordt mede verstaan schade ontstaan als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik of behandeling, onjuist onderhoud, dan wel gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde en/of gebruik in strijd met de bedienings- en/of bedrijfsvoorschriften. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare verborgen of niet verborgen gebreken aan het gehuurde behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Leijendeckers Verhuur. Verhuurder is behoudens opzet op grove schuld aan de zijde van Leijendeckers Verhuur in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht door (gebruik van) het gehuurde aan personen of zaken welke in eigendom toebehoren aan huurder en/of derden.

15: Verzekering
Leijendeckers Verhuur heeft ter zake van de door haar verhuurde zaken een werk-materiële verzekering afgesloten. Leijendeckers Verhuur zal de huurder ter zake van die verzekering een bedrag in rekening brengen. Indien huurder geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van lid 1, zal dit voor aanvang van de huurovereenkomst door huurder schriftelijk aan Leijendeckers Verhuur kenbaar worden gemaakt. Huurder is in dat geval verplicht zelf het gehuurde volledig en maximaal te verzekeren, waaronder tegen aansprakelijkheid door eventuele gebreken in het gehuurde zelf.

16: Verplichtingen Leijendeckers Verhuur Leijendeckers
Verhuur draagt er zorg voor dat het gehuurde bij het aangaan van de overeenkomst in goede en deugdelijk werkende staat verkeert. Indien ten gevolge van slijtage door normaal gebruik huurder het gehuurde niet kan gebruiken, zal Leijendeckers Verhuur een gelijkwaardig vervangend exemplaar/ exemplaren verschaffen zonder dat hier voor huurder extra kosten aan verbonden zijn. Over de periode dat de huurder het gehuurde ten gevolge van bedoelde slijtage niet heeft kunnen gebruiken zal geen huur in rekening worden gebracht.

UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN DOOR LEIJENDECKERS VERHUUR

17: Overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden
Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt tussen Leijendeckers Verhuur en opdrachtgever schriftelijk aangegaan.

18: Prijs/kosten
De door Leijendeckers Verhuur te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op regiebasis, tenzij partijen schriftelijk een vaste prijs overeenkomen. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, wordt de door Leijendeckers Verhuur in rekening gebrachte werkelijke uren en kosten. Kostenverhogende omstandigheden dient Leijendeckers Verhuur zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Leijendeckers Verhuur zijn voor rekening van opdrachtgever.

19: Gebruik
Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leijendeckers Verhuur niet toegestaan wijzigingen in de opstelling van de door Leijendeckers Verhuur gemonteerde steigers en/of ander materiaal aan te brengen dan wel andere veranderingen daarin aan te brengen. Het door Leijendeckers Verhuur gemonteerde materiaal dient door opdrachtgever overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften op normale en gebruikelijke wijze te worden gebruikt. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in het voorgaande lid bepaalde, komt iedere eventuele aansprakelijkheid zijdens Leijendeckers Verhuur met terugwerkende kracht te vervallen.

20: Veiligheid
Opdrachtgever staat ervoor in dat de werkzaamheden op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat aan alle wettelijke eisen inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden is voldaan. Leijendeckers Verhuur heeft het recht de werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen genoemd in dit voldoet.

Aanvullende voorwaarden voor het huren Gevelsteiger / rolsteiger

21: Vloerbelasting
Deze moet gelijkmatig verdeeld worden en mag op de eerste werkvloer maximaal 2,0 kN/m2 bedragen en op elke vloer daarboven maximaal 1,0 kN/m2

22: Verankering
De steiger wordt verankerd met haakankers en haken Ø14mm In de voegen. Na demontage worden de ankergaten dichtgemaakt.

23: Ondergrond
De huurder / opdrachtgever dient zonder verrekening van kosten zorg te dragen voor een draagkrachtige ondergrond; de ondergrond dient voldoende egaal, stevig en draagkrachtig te zijn om de steigerconstructie te kunnen dragen.

24: Vergunning/ontheffing/parkeervergunning
De huurder/opdrachtgever dient een kopie van de benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van de uitvoering van het project voor aanvang van de werkzaamheden aan Leijendeckers verhuur te overhandigen.

25: Toezicht
De huurder/opdrachtgever is verantwoordelijk voor toezicht op het gebruik van de steiger. Het is niet toegestaan om onderdelen te verwijderen of te verplaatsen zonder de toestemming van LeijendeckersVerhuur.

26: Schoonmaken
De steiger dient te allen tijde, in bijzonder voor aanvang van de demontage, volledig gezuiverd te zijn van puin, mortelresten, scherven, asbestvezels, gips, chemicaliën e.d. Is dit niet gebeurd dan kunnen eventuele schoonmaakkosten alsnog in rekening worden gebracht.

27: Transport en opslag steiger
Het transport gebeurt met vrachtwagen(s) of bestelbus(sen). De locatie dient vrij toegankelijk te zijn via een verharde weg. Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn. De afstand tussen aflaadpunt en het bouwproject mag niet meer dan 20 m bedragen.

28: Bekisting of afrastering
Indien het noodzakelijk is dat de steiger wordt afgeschermd door een afrastering of bekisting, dan dient deze door de huurder/opdrachtgever te worden geplaatst.

29: Afdekplaten of gelijkwaardige materialen
Platen of ander afdekmateriaal voor op daken of op lichtstraten dienen te worden gelegd door de huurder/opdrachtgever. Dit kan ook in overleg door Leijendeckers Verhuur worden uitgevoerd.

30: Plaatsen steiger op een plat of schuin dak
Voor het plaatsen van een steiger – staal of aluminium- op een plat of schuin dak dient vooraf een draagkracht berekening van het dak door de huurder/opdrachtgever aan Leijendeckers Verhuur te worden overlegd. De draagkrachtberekening dient te zijn ondertekend door de opdrachtgever en de constructeur en voorzien van een firmastempel van het constructiebureau. Bij het ontbreken van een constructieberekening kan Leijendeckers Verhuur niet aansprakelijk worden gesteld.

31: Kantplanken
Aantal en soort kantplanken wordt omschreven in de offerte.

32: Krimpfolie
De krimpfolie wordt door Leijendeckers Verhuur aan derden uit besteed en omschreven in de offerte.

33: Meerwerk
De kosten voor het uitvoeren van her inspecties tijdens de stand tijd van de steiger bedragen € 145,00 per keer inclusief keuringsrapport, echter exclusief eventuele herstelwerkzaamheden.

34: Facturatie
Nadat de steiger is gemonteerd dient 50% van het offertebedrag te worden betaald.

35: Overschrijding huurtermijn
Wordt de huurtermijn overschreden dan wordt telkens na twee weken de verschuldigde huur in rekening gebracht.

36: Demontage: na het demonteren van de steiger dient de resterende 50% van het offertebedrag te worden.

SLOTBEPALINGEN

36: Wijziging algemene voorwaarden
Leijendeckers Verhuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

37: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing tussen Leijendeckers Verhuur en haar contractpartij.